Obaveštenje o obrade podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) dalje: ZZPL) ZUHLKE ENGINEERING D.O.O. Španskih boraca 1, 11070 Novi Beograd, Srbija (dalje: Rukovalac podataka), kao Rukovalac podataka, pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o ličnosti lica-kandidata za zaposlenje kod Rukovaoca podataka

ovim obaveštenjem upoznaje navedena lica sa sledećim:

Obrada podataka

Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje sledeće podatke o ličnosti lica:

 • Ime i prezime, kontakt podaci (adresa, broj telefona, email), datum rođenja, strani jezici kojima se kandidat služi, radno iskustvo, obrazovanje i  kvalifikacije, datum diplomiranja odnosno planiranog završetka studija, kvalifikacije, preferencije u vezi sa poslom i prethodno zaposlenje, podaci iz podnetih biografija kandidata, kao i podaci do kojih predstavnici kompanije dođu u intervjuima sa kandidatima.

Rukovalac podataka će da vrši sledeće radnje obrade podataka o ličnosti:

 • Podaci se unose u sistem od strane samih potencijalnih kandidata i kandidata koji apliciraju za otvorene pozicije popunjavanjem elektronskog formulara, dakle online unošenjem podataka na sajtu kompanije, a zatim se obradjuju I koriste od strane zaposlenih u kompaniji uključenih u proces selekcije i zapošljavanja u cilju procene podobnosti kandidata za odredjene otvorene pozicije u kompaniji.

Svrhа prikupljanja i dalje obradе podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da obrađuje isključivo u sledeće svrhe:

 • Kontaktiranje kandidata za potencijalne otvorene pozicije i potencijalne mogucnosti zaposlenja u kompaniji
 • Obavestavanje potencijalnih kandidata o novostima, informacijama i dogadjajima u kompaniji koji mogu biti interesantni u kontekstu kompanije kao poslodavca
 • Procena podobnosti potencijalnih kandidata za otvorene pozicije u kompaniji za koje se prijavljuju
 • Statističke obrade i analize

Način korišćenja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od lica na koje se podaci odnose.

Korisnici podataka

Informacijama i podacima iz baze imaju pristup samo zaposleni u Društvu koji su uključeni u proces zapošljavanja i selekcije kandidata. Pristup podacima imaju i pružalac usluge razvoja i održavanja softvera.

Adrese kompanija koje pružaju usluge ravoja i odrzavanja softvera su: Wintrgarden Group AB,Box 24250, SE-104 51, Stockholm, Sweden i “U Tech Bulgaria”,5 Verila Street, Sofia, Bulgaria.

Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od lica na koje se podaci odnose, na osnovu punovažnog pristanka tih lica.

Rukovalac podataka će obavestiti lice na koje se podaci odnose o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

Pravo na opoziv

Lice koje je dalo punovažan pristanak na obradu može svoj punovažan pristanak da opozove. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena.

U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

Iznošenje podataka

Podaci se iznose u Švedsku, gde se nalazi pružalac usluge softvera Wintrgarden Group AB,Box 24250, SE-104 51, Stockholm, Sweden, koji ima odgovarajuću infrastrukturu I mehanizme za zaštitu podataka, s tim što pružalac usluge softvera dalje angažuje kompaniju “U Tech Bulgaria”, za potrebe razvoja i održavanja softvera, kao i kompaniju “Herzner Online GmbH, Germany”, za potrebe čuvanja podataka  na serveru, a sve navedeno u skladu sa Konvencijom o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope.

Prava lica u vezi sa obradom podataka

Lice čije podatke Rukovalac podataka obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca podataka:

 • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka u smislu odredbi člana 19. ZZPL;
 • pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Nedozvoljena obrada podataka

Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko :

 1. fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 2. u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ZZPL;
 3. svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 4. je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 5. je način obrade nedozvoljen;
 6. je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 7. su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 8. je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Rok čuvanja podataka

Za potencijalne kandidate, podaci se čuvaju u periodu od 3 godine od poslednjeg pristupa bazi od strane kandidata. U slučaju da potencijalni kandidati izbrišu svoj profil i ne postoje aktivnosti vezane za proces selekcije kandidata u zadnjih 15 dana, svi podaci koji su vezani za tog kandidata ce biti izbrisani odmah, a u slučaju da postoje aktivni procesi selekcije profil ce biti izbrisan u roku od 15 dana od poslednje aktivnosti vezane za proces apliciranja navedenog kandidata. U slučaju da potencijalni kandidat bude zaposlen i angažovan u kompaniji, podaci iz profila postaju deo personalnog dosijea zaposlenog i profil iz baze se brise nakon 12 meseci.

Bezbednost podataka

Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

Za Zuhlke engineering d.o.o.
Direktor, Aleksandar Marjanović