OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
OBAVEŠTENJE  RUKOVAOCA
U skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: “Zakon”),  privredno društvo ZUHLKE ENGINEERING D.O.O. Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, Srbija (u daljem tekstu: “Društvo” ili “Rukovalac”) obaveštava lice koje daje svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, o sledećim okolnostima: 
 • Rukovalac podacima o ličnosti, koji se prikupljaju na osnovu pristanka datog od strane lica na koje se podaci odnose, je kompanija ZUHLKE ENGINEERING D.O.O. Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, Srbija, matični broj: 20962801, a kontakt podaci su broj telefona +381 11 442 6700 i email adresa: belgrade@zuehlke.com;
 • Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje sledeće podatke o ličnosti lica: Ime i prezime, kontakt podaci (adresa, broj telefona, email), datum rođenja, strani jezici kojima se kandidat služi, radno iskustvo, obrazovanje i  kvalifikacije, datum diplomiranja odnosno planiranog završetka studija, kvalifikacije, preferencije u vezi sa poslom i prethodno zaposlenje, podaci iz podnetih biografija kandidata, kao i podaci do kojih predstavnici kompanije dođu u intervjuima sa kandidatima.
 • Rukovalac podataka će da vrši sledeće radnje obrade podataka o ličnosti: Podaci se unose u sistem od strane samih potencijalnih kandidata i kandidata koji apliciraju za otvorene pozicije popunjavanjem elektronskog formulara, dakle online unošenjem podataka na sajtu kompanije, a zatim se obrađuju i koriste od strane zaposlenih u kompaniji uključenih u proces selekcije i zapošljavanja u cilju procene podobnosti kandidata za određene otvorene pozicije u kompaniji.
Nameravana obrada podataka o ličnosti se vrši u sledeću svrhu:
 • Kontaktiranje kandidata za potencijalne otvorene pozicije i potencijalne mogućnosti zaposlenja u kompaniji
 • Obaveštavanje potencijalnih kandidata o novostima, informacijama i dogadjajima u kompaniji koji mogu biti interesantni u kontekstu kompanije kao poslodavca
 • Procena podobnosti potencijalnih kandidata za otvorene pozicije u kompaniji za koje se prijavljuju
 • Statističke obrade i analize
Pravni osnov obrade je pristanak lica na koje se podaci odnose.
 • Primaoci podataka o ličnosti su zaposleni u Društvu koji su uključeni u proces zapošljavanja i selekcije kandidata. Pristup podacima imaju i pružalac usluge razvoja i održavanja softvera. Adrese kompanija koje pružaju usluge ravoja i odrzavanja softvera su: Wintrgarden Group AB, c/O WeWork, Malmskillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sweden i “U Tech Bulgaria”,5 Verila Street, Sofia, Bulgaria, na osnovu ugovora koje su zaključili sa Društvom, a kojim su se obavezali na obradu tih podataka striktno u svrhu koja je gorenavedena, kao  i da obezbede te podatke u skladu sa najvišim mogućim nivoom obezbeđenja u skladu sa modernim tehnologijama i primenljivim standardima.
 • Podaci se iznose u Švedsku, gde se nalazi pružalac usluge softvera Wintrgarden Group AB, c/O WeWork, Malmskillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sweden, koji ima odgovarajuću infrastrukturu i mehanizme za zaštitu podataka, s tim što pružalac usluge softvera dalje angažuje kompaniju “U Tech Bulgaria”, za potrebe razvoja i održavanja softvera, kao i kompaniju “Herzner Online GmbH, Germany”, za potrebe čuvanja podataka  na serveru, a sve navedeno u skladu sa Konvencijom o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope;
 • Za potencijalne kandidate, podaci se čuvaju u periodu od 2 godine od poslednjeg pristupa bazi od strane kandidata. Ukoliko postoje aktivni procesi selekcije kandidata, profil kandidata će biti izbrisan u roku od godinu dana od dana završetka procesa selekcije. U slučaju da potencijalni kandidat bude zaposlen i angažovan u kompaniji, podaci iz profila postaju deo personalnog dosijea zaposlenog i profil iz baze se briše nakon 12 meseci od poslednjeg pristupa bazi od strane kandidata. Ukoliko  potencijalni kandidati izbrišu svoj profil, svi podaci će biti izbrisani odmah.  
 • Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno ima pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
 • Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, ali opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
 • Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama zakona;
 • Davanje podataka o ličnosti na osnovu ovog dokumenta je dobrovoljno.

Rukovalac ovim putem predočava da u potpunosti poštuje i obezbeđuje primenu načela propisanih članom 5. Zakona, te u skladu sa tim obezbeđuje neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka o ličnosti, prilikom njihovog prikupljanja, obrade i daljeg korišćenja. Obrađivači podataka o ličnosti navedeni u ovom dokumentu obezbeđuju neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka o ličnosti, prilikom njihove obrade i daljeg korišćenja.  
 

Za Zuhlke Engineering d.o.o.
Direktor, Aleksandar Marjanović